Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). Szczegóły znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Regulamin sklepu 10kroków

 

§ 1

Postanowienia wstępne

1.    Sklep internetowy 10kroków, dostępny pod adresem internetowym 10krokow.com.pl, prowadzony jest przez Małgorzatę Jarosik prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Tylko Naturalne Małgorzata Jarosik, z siedzibą w Wieliczce, ul. Reformacka 8B, 32-020 Wieliczka, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@10krokow.com.pl, tel:  (+48) 519-016-477, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5242394413, REGON 368426981.

2.    Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży towarów w sklepie internetowym prowadzonym w domenie 10krokow.com.pl oraz procedurę składania reklamacji dotyczących zakupionych tam towarów.

3.    Korzystanie ze Sklepu odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego. W tym celu niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internetowej, przeglądarki internetowej, a także dysponowaniem przez Klienta aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail). W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu "cookie" oraz włączoną obsługę JavaScript.

4.    Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:

a.    Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926),

b.    Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),

c.    Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 121).

 

§ 2

Definicje

 

1.      Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.      Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą  Tylko Naturalne Małgorzata Jarosik, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5242394413, REGON 368426981.

3.      Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4.      Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5.      Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.10krokow.com.pl

6.      Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.      Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

8.      Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

9.      Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

10.  Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

11.  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

12.  Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

13.  Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

§ 3

Informacje ogólne

 

1.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia (w tym przerwy) w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.    Informacje o Towarach w Sklepie, m.in. opisy i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, na zasadach określonych w Regulaminie.

3.    Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość złożenia Zamówienia Produktu po dokonaniu Rejestracji albo przez podanie niezbędnych danych osobowych Klienta umożliwiających realizację Zamówienia Produktu bez Rejestracji, tj. Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, email.

4.    Prezentacja towarów i informacje na ich temat zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie oznaczają aktualnej dostępności towarów w magazynie Sprzedawcy.

5.    Wszystkie ceny na stronie 10krokow.com.pl są cenami obowiązującymi w momencie składania Zamówienia i zawierają podatek VAT. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ich zmiany. Ceny znajdujące się przy danym towarze, nie uwzględniają kosztów dostawy.

§ 4

Zakładanie Konta w Sklepie

 

1.    Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

2.    Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

3.    Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta w Sklepie.

4.    Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto.

 

§ 5

Zasady składania Zamówienia

1.    W celu złożenia Zamówienia należy:

a.    zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

b.    wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;

c.    zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

d.    jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia, poprzez podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe i uzupełnić dane konieczne do wystawienia faktury Vat (opcjonalnie). Aby dokonać zamówienia konieczna jest akceptacja treści Regulaminu.

2.    Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na adres skrzynki pocztowej podany przy składaniu zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.    W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru.

4.    W celu korekty błędnie podanych danych osobowych przez klienta na formularzu Zamówień należy skontaktować się ze sprzedającym mailowo na adres sklep@10krokow.com.pl lub telefonicznie pod numerem +48 519 016 477

5.    W przypadku uzasadnionego podejrzenia, ze niniejszy Regulamin nie jest przestrzegany Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia.

 

§ 6

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

1.    Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

·         Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa za pobraniem,

·         Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem,

·         Przesyłka do obioru w punktach odbioru (paczkomaty)

 

2.    Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

·         Płatność za pobraniem

·         Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

dane do przelewu:

Tylko Naturalne Małgorzata Jarosik
ul. Reformacka 8B
32-020 Wieliczka
ING Bank Śląski: 35 1050 1041 1000 0091 2248 4232

w tytule przelewu proszę wpisać: nr zamówienia

·         Płatności elektroniczne „Przelewy24”

 

3.    W przypadku wyboru przez Klienta:

a.      jako metody płatności, opłata na rachunek bankowy, Klient zobowiązuje się dokonać płatności w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia. Wiążący jest dzień wpływu płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy. Po upływie tego terminu, zamówienie jest anulowane.

b.      płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4.      W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może wstrzymać lub anulować zamówienie Klienta, niezależnie od stopnia zaawansowania realizacji Zamówienia.

 

§ 7

Dostawa

 

1.    Okres realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz od terminów dostaw, określanych przez firmę transportową.

2.    W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami (wówczas za każdą część pobierana jest opłata dostawy) lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

3.    Dostawa do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.

4.    Zamówiony Towar dostarczany jest na adres wskazany w zamówieniu, przy czym dostawy realizowane są wyłącznie na terenie Polski.

5.    Podczas odbioru zamówienia prosimy o dokładne sprawdzenie, czy Towar nie posiada żadnych uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Przy odbiorze paczki, przed podpisaniem listu przewozowego, prosimy otworzyć paczkę, a następnie bardzo dokładnie sprawdzić, czy zamówiony Towar nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych w transporcie, należy odmówić przyjęcia paczki oraz spisać z kurierem protokół reklamacyjny zawierający wszystkie zastrzeżenia odnośnie stwierdzonej nieprawidłowości w sposób jasny i szczegółowy i przesłać go na adres: sklep@10krokow.sklep.pl (protokół posiada kurier), lub pocztą.

 

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy

 

1.    Jeżeli Klient zawiera umowę sprzedaży jako Konsument, przysługuje mu poprzez złożenie stosownego oświadczenia prawo do odstąpienia od zawartej Umowy (bez podania przyczyny) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru  – pod warunkiem, że Towar nie był używany .

2.    Oświadczenie może być złożone telefonicznie lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3.    W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy, wszystkie poniesione koszty, z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do Sprzedawcy płatność.

4.    W przypadku częściowego odstąpienia od umowy, nie są zwracane Klientowi koszty przesyłki.

5.    Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania.

6.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, tj. zapakowanie i odesłanie towaru do Sprzedawcy.

7.    Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8.    Sprzedawca przyjmuje tylko i wyłącznie towar zwrócony w stanie niezmienionym, nienoszącym śladów użytkowania i znajdujący się w oryginalnym opakowaniu firmowym.

9.      Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadku gdy przedmiotem umowy sprzedaży są Towary, które zostały rozpakowane po dostawie i które nie mogą być zwrócone ze względu na konieczność zapewnienia higieny i ochrony zdrowia. Kupujący jest informowany odnośnie braku możliwości odstąpienia od Umowy, zakupu produktów, które zostały rozpakowane i których ponowne wprowadzenie do obrotu przez Sklep rodziłoby ryzyko w zakresie higieny i ochrony zdrowia Konsumentów.

 

§ 9

Reklamacja i gwarancja

 

1.      Sprzedawca odpowiada w ramach rękojmi w razie dostarczenia Towaru posiadającego wady fizyczne lub prawne w zakresie art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.

2.      Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje za pośrednictwem poczty na na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. W celu przyśpieszenia procedury rozpoznania reklamacji zaleca się aby Klient opisał zauważoną wadę, podał okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia i określił swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi.

3.      Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sklep reklamacji, a gdyby to nie było możliwe, Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

4.      W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar Sprzedawcy. Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu oraz powinien zostać do niego dołączony dowód zakupu.

5.      Koszt wysyłki ponosi Klient. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zwraca dodatkowe koszty przesyłki, poniesione przez Klienta oraz zobowiązuje się do doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z zawartą umową sprzedaży.

6.      W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta oraz odeśle Towar wraz z pisemnym uzasadnieniem odmownej decyzji co do reklamacji.

7.      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

  8.  Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c.    Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 10

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

1.   Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.   Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3.   Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4.     Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich zmiany.

5.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6.   W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 

1.   Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3.   Wszystkie znaki graficzne lub inne niż graficzne, wszelkie ilustracje, obrazy i logotypy oraz wszelkie treści znajdujące się na stronie internetowej 10krokow.com.pl są i pozostaną wyłączną własnością Sprzedawcy lub danego właściciela praw własności intelektualnej. Zabronione jest wszelkie całkowite lub częściowe reprodukowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie powyższych znaków towarowych, ilustracji, obrazów i logotypów bądź innych treści znajdujących się na wskazanej stronie internetowej, z jakiegokolwiek powodu i na jakimkolwiek nośniku, bez wyraźnego pisemnego uprzedniego zezwolenia Sprzedawcy lub danego właściciela praw własności intelektualnej.

4.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

Tylko Naturalne Małgorzata Jarosik,

ul. Reformacka 8B, 32-020 Wieliczka

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/ umowy dostawy następujących rzeczy(*):

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Data odbioru:…………………….

Imię i nazwisko konsumenta(ów):………………………………………

Adres konsumenta:…………………………………………………

……………………………………………………………………..

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…………………………………..

Data:…………………..

 

 (*) Niepotrzebne skreślić.